MEF har ordet

God aktivitet i våre bransjer og vel gjennomført Vei & Anlegg
Det var en formidabel aktivitetsøkning i anleggsbransjen fra 2010 til 2011. Jeg registrerer med glede at aktiviteten innenfor våre bransjer er god for tiden. Mitt klare inntrykk er at det gjelder hele landet. Mange vegkontrakter og andre kontrakter er tildelt både MEF-bedrifter og riksentreprenørene. Dette er positivt for bransjen.
 
MEF gjennomfører hver måned en analyse av markedssituasjonen i anleggsbransjen. Seneste analyse viser at konkurransen i markedet er god. Antall anbud med anbudsfrist i løpet av første kvartal var på samme nivå som 2011, men samlet pris for anbudene var hele 1,5 milliarder kroner lavere enn i fjor. Så kontraktene har så langt i år vært mindre enn det som var tilfellet i fjor.

Det er god konkurranse om kontraktene. I snitt har det vært 4,1 tilbydere per kontrakt i løpet av årets tre første måneder. Dette ligger over årsgjennomsnittet for 2011, som var 3,6 tilbydere.

Det er særlig interessant å se konkurransesituasjonen i lys av etatsforslaget til Nasjonal Transportplan 2014-2023, som ble lagt fram i slutten av februar. Regjeringen hadde bedt om forslag på inntil 45 prosent økning av rammene ut over dagens bevilgningsnivå. Tallene viser at bransjen har håndtert veksten i oppdragsmengde uten at konkurransen har blitt svekket. Dette gir støtte til vårt syn om at bransjen kan håndtere en økning på 45 prosent, men dette forutsetter forutsigbarhet og god periodisering av kontraktene.

Når det gjelder driftskontraktene for veg så har det så langt i år i snitt vært i overkant av fire tilbydere per kontrakt. Dette er noe over gjennomsnittet for 2011 samlet. Konkurransen er sterkest i Region øst. 

Vei & Anlegg vel gjennomført

Den gode aktiviteten i bransjen var også synlig på årets Vei & Anlegg-messe på Hellerud. Flere besøkende enn begge de to foregående gangene gjør at Maskingrossisternes Forening har grunn til å være godt fornøyd. Til tross for vått vær de første dagene av messen, var avslutningen bedre med sol både lørdag og søndag. Det finnes selvfølgelig forbedringspunkter, blant annet gjelder det køer og gjørmete parkeringsforhold. Men jeg gratulerer uansett med atter en vellykket gjennomføring!

MEF stilte på årets Vei & Anlegg-utstilling på Hellerudsletta med stor stand og romslig arena for konkurranser. Stor deltakelse og mye publikum på konkurransene lover godt for rekrutteringen til anleggsbransjen i årene framover. Det er grunn til å takke de ansatte både i MEF og OKAB som har bidratt til en populær og vellykket stand!

Jeg ønsker alle en fin forsommer!
Arnstein Repstad