MEF VIL HA MINST PLUSS 45%

Transportetatene la i slutten av februar fram forslag til ny Nasjonal transportplan 2014-2023.

Planforslaget er godt utgangspunkt for å iverksette nødvendige transportinfrastrukturtiltak. En satsing til 45 prosent over dagens nivå vil likevel innebære at det vil ta 30 år før vi har et godt riksvegnett her i landet. Vi i MEF forutsetter at politikerne viser handlekraft og ikke velger et lavere bevilgningsnivå. Da kostnadene knyttet til drift og vedlikehold er stabile for samtlige rammealternativer, er det kun en satsing på 45 prosent eller mer som vil gi betydelige nyinvesteringer.

MEF mener det er positivt at forslaget synliggjør nødvendigheten av helhetlig utbygging og langsiktig finansiering. Er dette på plass er det fult mulig å håndtere mer enn 45 prosent økning i bevilgningene.
MEFs analyser viser at bransjen har ledig kapasitet som gjør det mulig å gjennomføre en økt satsing på samferdsel. Vi ser også at konkurransesituasjonen er god. Hittil i år har det vært i gjennomsnitt fem tilbydere for vegprosjekt i regi at Statens vegvesen. En økt satsing forutsetter at vi har kontrakter som er tilpasset alle, fra de mindre til de store entreprenørene. Her er det byggherrenes ansvar å påse at hele bransjen tas i bruk. 

Planforslaget viser videre at skal gjennomføringsevnen for samferdselstiltak kunne styrkes er det avgjørende at planprosessene blir mer effektive. I dag er gjennomsnittlig planleggingstid for veg- og jernbaneprosjekter ti år.
Etatene viser i dette forslaget at lang planleggingstid ikke bare er et problem for store prosjekter, men at det også er tilfellet for de mindre prosjektene, noe som igjen kan være et hinder for en helhetlig utbygging. Samferdselsministeren har nedsatt en arbeidsgruppe som innen 1. april skal se på hvordan planleggingstiden kan reduseres, og vi håper at denne gruppen presenterer gode konkrete forslag. 

For øvrig har MEF nettopp avsluttet Avfallsdagene 2012 med Leverandørtorg og seminar med mange interessante temaer og forelesere. Ut fra de tilbakemeldingene vi har fått var dette vellykkede dager for gjenvinnings- og avfallshåndteringebransjen.

En av MEFs store styrker som organisasjon er kombinasjonen av erfaring, god kunnskap om de bransjer vi organiserer og samtidig evnen til å tenke nytt og fornye oss. Denne kombinasjonen skal vi dyrke videre!

Jeg ønsker alle en fin vår!
Arnstein Repstad