Nytt oppdrag i Grimstad

Repstad Anlegg har fått følgende oppdrag av Statens vegvesen:

Arbeidene gjelder utvidelse av eksisterende Fv 420 over Biesletta i Grimstad til også å omfatte gang- og sykkelveg, fortau og tosidig sykkelfelt. Strekningen er mellom kryss inn til Bieheia og til kryss Hasseldalen/ rådhuset.

Det er tidligere etablert gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkesvegen. 

Prosjektet innebærer utvidelse av fylkesvegen, slik at det blir plass til sykkelfelt. I tillegg skal bussholdeplasser oppgraderes til universell standard, samt siktutbedringer i avkjørsler. Nytt
fortau etableres på østsiden av eksisterende fylkesveg. En kortere del av strekningen må
midtlinja på fylkesvegen forskyves. Total lengden er ca. 1100m. Arbeidene skal være ferdigstilte i mai 2017 og er allerede i full gang.